tag

南加州知用校友會第十六屆委員會
(2019-2021)
名譽會長:吳越珍  張盛芝  吳泰英  林晚霞  阮耀香  李煒棠
會    長:    吳金城
副會長:    蕭章煥    廖遠清
正副秘書長:        黃祖瑞    吳越珍
正副財務組長:    廖遠清    陳章智                                稽     核 :吳越珍(兼)
正副聯絡組長:    陳章泉    葉月英
正副網站組長:    蔡繼立    趙聯華
正副會刊組長:    李石光    顏    鎮
正副康樂組長:    廖遠清(兼)黃小瓊
正副攝影組長:    蔡濟聲    利柏鈞
委   員:     危廣開  陳顯金  王大曼  阮耀香  張麗卿  龍思聰
                    張盛芝  吳泰英  吳愛霞  張慧嫻  李婷婷  張啟枝  
                    唐綺嫺  李煒棠  葉德泉
特約幹事: 劉國堅  吳雪虹  黃啟鋒    林國偉  陳美玉  林淑芳  吳    永

姓  名 聯絡電話 E-mail (電郵地址)
李煒棠 626-807-6236 davidvlee@yahoo.com
蕭章煥 626-320-0965 johnhtieu@gmail.com
黃祖瑞 714-821-1618 shmw49@yahoo.com
龍思聰 626-444-7536 tuthongl@sbcglobal.net
利柏鈞 714-261-4498 bachloi0818@gmail.com
陳章智 626-280-2231 hieptran3141@gmail.com
吳越珍 626-991-8616 lethai0628@gmail.com
陳章泉 626-571-6802 luongtran9_9@yahoo.com
廖遠清 626-378-4988 vltrieu@yahoo.com
陳顯金 626-589-2380 tranphat1798@yahoo.com
吳    永 626-363-5201 ngovinh6@yahoo.com
李石光 442-999-3551 peterly0814@gmail.com
顏  鎮 626-321-1191 andy.yen888@yahoo.com
唐綺嫺 323-317-0673 cub4dk@hotmail.com
王大曼 626-679-5082 damanchang0424@gmail.com
阮耀香 626-236-0898 helenhuong1628@msn.com
張麗卿 442-999-3551
蔡繼立 714-981-8015 kevin_thai_00@yahoo.com
張盛芝 626-927-9026 catannelu@gmail.com
蔡濟聲 909-625-5009 tonytethanhthai@gmail.com
吳泰英 626-345-8894 wutaiying@hotmail.com
吳金城 626-417-8957 thomasngo21@att.net
趙聯華 626-226-6188 g5t@sbcglobal.net
黃小瓊 626-321-1156 htk1813@yahoo.com
吳愛霞 626-254-3730 kittyngo112@yahoo.com
張慧嫻 323-722-9001